Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület

A Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület (DPMKE) civil kezdeményezésre, az 1904-ben megnyílt első pécsi és egyben baranyai állandó múzeumi kiállítás 100 éves évfordulóján jött létre azzal a céllal, hogy a baranyai muzeális intézmények gyűjteményeinek és munkájának szélesebb körű ismertségét és hasznosulását elősegítse, erősítse a gyűjtemények és a közösség kapcsolatát. Az Egyesület lehetőséget teremt a közösség bevonásával történő történettudományi, művészeti és humán interdiszciplináris kutatásokra és egyéb együttműködésekre, melyek során a közösség ismeretei bővülnek, örökségvédelemhez köthető kompetenciái fejleszthetők, valamint interaktív kapcsolat teremthető a múzeumi keretek között bemutatható tárgyiasult és szellemi örökség valamint a kulturális érdeklődésű közönség között. Az Egyesület emellett a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a már működő gyűjtemények múzeumi látogatottságának emelését, az ehhez szükséges színvonal és egyéb feltételek javítását.

Az Egyesület tagjai között egyaránt megtalálhatók muzeológusok és nem múzeumi szakemberek. Muzeológusaink minden múzeumi szakterületet (néprajzi, régészeti, történeti, művészettörténeti, természettudományi) képviselnek, és az Egyesületben folytatott tevékenységük mellett a Janus Pannonuis Múzeumban is több muzeológiai, örökségvédelmi projektben veszek részt, kiállításokat rendeznek, múzeumi programokat hajtanak végre, ismeretterjesztő és tudományos tevékenységet folytatnak, publikálnak szakmai és módszertani tanulmányokat.

A DPMKE céljait közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül valósítja meg. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület a vállalkozási tevékenysége során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában megjelölt közhasznú tevékenységre fordítja. Befektetési tevékenységet nem folytat.

Küldetés

Az Egyesület által működtetett közösségi színtér új lehetőséget teremt olyan közművelődési feladatok ellátására, amelyben történettudományi-, művészeti- és humán interdiszciplináris kutatások folytatásával, a befogadó közeg nevelésével, képességeinek fejlesztésével, ismeretterjesztéssel virtuális-interaktív kapcsolat teremthető a múzeumi keretek között bemutatható tárgyiasult történelem és a kulturális érdeklődésű közönség között. Az Egyesület rendelkezésére álló eszközeivel elősegíti a már működő gyűjtemények múzeumi látogatottságának emelését, az ehhez szükséges színvonal és egyéb feltételek javítását.

Az egyesület tevékenységébe a civil társadalom azon tagjainak, illetve szervezeteinek bevonását tartja kívánatosnak, amelyek illetve akik eddigi tevékenységükkel is ilyen irányban mutattak elkötelezettséget.

Cél

A pécsi, baranyai, nemzetiségi, illetve kisebbségi kulturális örökség múzeumi keretek között történő gyűjtése, megóvása, megmentése, valamint ezek korszerű technikai eszközök és módszerek felhasználásával történő közkinccsé tétele. Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett kulturális örökség kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását.

EFOP-3.3.6-17-2017-00011
A Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése

A
Mecseki Természettudományos Élményközpont Fejlesztése című projekt célja, hogy Baranya megyében, ezen belül kiemelten Pécsett létrejöjjön egy természettudományos élményközpont és a működéséhez kapcsolódóan kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A projektünkben törekszünk az általános természettudományi ismeretek, kompetenciák fejlesztése mellett a helyi sajátosságok bemutatására, Pécs és a Mecsek-hegység adta természeti környezet és természettörténeti vonatkozások ismertetésére. Így a résztvevő tanulók és pedagógusok számára az új információk jobban rögzülhetnek, valamint közelebb hozzuk a résztvevőkhöz az egyébként szárazabb, elméleti tudásanyagot. A gyakorlati látásmód kialakítását, a tudás gyakorlati alkalmazását ösztönözzük az élményközpont interaktivitását biztosító infrastruktúra kialakításával, berendezésével. Az élményközpontúság egyik záloga az interaktivitás, a másik a kézzel foghatóság. A programok, különböző foglalkoztatási formák kidolgozása és megvalósítása során az egyik legfontosabb szempontunk, hogy a résztvevők megtapasztalják az velünk (nem mellettünk) élő természetet, amelynek remek hátteret biztosít a Pécsi Állatkert. A programok újszerűsége mind tartalomban, mind módszertanban magában hordozza azok alkalmazási lehetőségeit a tantervekbe és pedagógiai programokba való beillesztése és azok kiegészítése esetében is. 

Éves egyesületi beszámolók

 A Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentései az alábbi linkeken nyithatók meg: